Regulamin

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i współpracy, obowiązujących od dnia 28 sierpnia 2019 r., następujących pakietów i promocji:
 1. a) Pakiet „1h”
 2. b) Pakiet „5h”
 3. c) Pakiet „UMOWA BEZ LIMITU”
 4. d) Promocja „pierwsze 30 min GRATIS”
 1. Za przygotowanie i udostępnienie materiałów oraz wytycznych niezbędnych do realizacji danego projektu odpowiada zleceniodawca. Za materiały niezbędne do realizacji projektu uważa się pliki mające format umożliwiający ich pobranie i edycję. Udostępnianie materiałów odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany na stronie internetowej zleceniobiorcy.
 2. Zleceniobiorca nie ma obowiązku sprawdzać jakości dostarczonych materiałów, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za ich jakość lub występujące w dostarczonych materiałach błędy i pomyłki, które wpływają na końcowy efekt projektu.
 3. Realizowane w ramach pakietów projekty obejmują: strony internetowe, aplikacje mobilne oraz projekty przeznaczone do druku.
 4. Wskazane w cenniku kwoty zakupu pakietu nie podlegają negocjacji.

 
Ad. a) Pakiet „1h”:

 1. Pakiet „1h” to usługa polegająca na możliwości „wynajęcia” grafika do pracy nad zleconym projektem, wg. ustalonych wytycznych, przez okres 1 godziny roboczej.
 2. Skorzystanie z pakietu „1h” jest możliwe wyłącznie po wcześniejszej przedpłacie na konto firmowe prowadzone przez ING Bank Śląski S.A. o nr rachunku: 70 1050 1562 1000 0097 0147 7862
 3. Kwota przedpłaty wynosi cenę za usługę świadczoną w ramach pakietu, którą określa cennik zawarty na stronie.
 4. Czas realizacji zleconej w ramach pakietu „1h” usługi rozpoczyna się najpóźniej w ciągu 12 godzin od czasu przyjęcia zamówienia. Może on ulec przedłużeniu w przypadku nieprzygotowania lub nieudostępnienia niezbędnych do rozpoczęcia pracy materiałów lub wytycznych przez zleceniodawcę, o których mowa w pkt 2 postanowień ogólnych niniejszego regulaminu do czasu ich przygotowania lub udostępnienia przez zleceniodawcę.
 5. Czas realizacji wskazany w pkt a) ust. 4 dotyczy jedynie dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Czas realizacji zlecenia złożonego poza wskazanymi ramami czasowymi rozpoczyna swój bieg od godziny 8:00 następnego dnia roboczego po przyjęciu zlecenia.
 6. Po wyczerpaniu limitu czasu zleceniobiorca przesyła wytworzone przez siebie pliki w stanie na jaki pozwalał wykorzystany limit czasu. Zleceniobiorca może także dokupić dodatkowy pakiet czasu w celu ukończenia projektu.
 7. Faktura VAT wystawiana jest niezwłocznie po dokonaniu przedpłaty.

 
Ad. b) Pakiet „5h”:

 1. Pakiet „5h” to usługa polegająca na możliwości „wynajęcia” grafika do pracy nad zleconym projektem, wg. ustalonych wytycznych, przez okres 5 godzin roboczych.
 2. Skorzystanie z pakietu „5h” jest możliwe wyłącznie po wcześniejszej przedpłacie na konto firmowe prowadzone przez ING Bank Śląski S.A. o nr rachunku: 70 1050 1562 1000 0097 0147 7862
 3. Kwota przedpłaty wynosi cenę za usługę świadczoną w ramach pakietu, którą określa cennik zawarty na stronie.
 4. Czas realizacji zleconej w ramach pakietu „5h” usługi rozpoczyna się najpóźniej w ciągu 12 godzin od czasu przyjęcia zamówienia. Może on ulec przedłużeniu w przypadku nieprzygotowania lub nieudostępnienia niezbędnych do rozpoczęcia pracy materiałów lub wytycznych przez zleceniodawcę, o których mowa w pkt 2 postanowień ogólnych niniejszego regulaminu, do czasu ich przygotowania lub udostępnienia przez zleceniodawcę.
 5. Czas realizacji wskazany w pkt b) ust. 4 dotyczy jedynie dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Czas realizacji zlecenia złożonego poza wskazanymi ramami czasowymi rozpoczyna swój bieg od godziny 8:00 następnego dnia roboczego po przyjęciu zlecenia.
 6. Po wyczerpaniu limitu czasu zleceniobiorca przesyła wytworzone przez siebie pliki w stanie na jaki pozwalał wykorzystany limit czasu. Zleceniobiorca może także dokupić dodatkowy pakiet czasu w celu ukończenia projektu.
 7. Faktura VAT wystawiana jest niezwłocznie po dokonaniu przedpłaty.

 
Ad. c) Pakiet „UMOWA BEZ LIMITU”:

 1. Możliwość skorzystania z pakietu „UMOWA BEZ LIMITU” jest dostępna jedynie dla stałych klientów, tj. klientów, którzy złożyli uprzednio co najmniej 3 zamówienia, które zostały już przez nas zrealizowane.
 2. Pakiet „UMOWA BEZ LIMITU” to usługa polegająca na możliwości „wynajęcia” grafika do pracy nad zleconym projektem, wg. ustalonych wytycznych, bez limitu godzin na ten cel przeznaczonych. Zleceniodawca może jednak wskazać limit godzin w stosunku miesięcznym, który chce wykorzystać.
 3. W celu skorzystania z pakietu niezbędny jest kontakt przez formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie internetowej oraz podpisanie stosownej umowy pomiędzy zleceniodawcą, a zleceniobiorcą. Umowa określa również kwestie związane z prawami autorskimi i pozostałe kwestie nieomówione w niniejszym regulaminie.
 4. Czas realizacji zleconej w ramach pakietu „UMOWA BEZ LIMITU” usługi rozpoczyna się najpóźniej w ciągu 12 godzin od czasu przyjęcia zamówienia. Może on ulec przedłużeniu w przypadku nieprzygotowania lub nieudostępnienia niezbędnych do rozpoczęcia pracy materiałów lub wytycznych przez zleceniodawcę, o których mowa w pkt 2 postanowień ogólnych niniejszego regulaminu, do czasu ich przygotowania lub udostępnienia przez zleceniodawcę.
 5. Czas realizacji wskazany w pkt c) ust. 4 dotyczy jedynie dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Czas realizacji zlecenia złożonego poza wskazanymi ramami czasowymi rozpoczyna swój bieg od godziny 8:00 następnego dnia roboczego po przyjęciu zlecenia.
 6. Cena za realizowaną usługę wynosi iloczyn ilości przeznaczonych na realizację projektów godzin roboczych i wskazaną w cenniku kwotę za godzinę pracy grafika. Finalna cena podliczana jest na koniec miesiąca kalendarzowego, wg wskazanego powyżej algorytmu.
 7. Wytworzone pliki przesyłane są w terminach wskazanych przez zleceniodawcę w formularzu kontaktowym lub inną drogą.
 8. Faktura VAT wystawiana jest na koniec miesiąca kalendarzowego.

 
Ad. d) Pierwsze 30 minut GRATIS:

 1. Możliwość skorzystania z promocji pierwsze 30 min GRATIS dostępna jest jedynie dla nowych klientów, w celu sprawdzenia ilości czasu potrzebnego do realizacji projektu.
 2. Pierwsze 30 minut GRATIS to promocja polegająca na możliwości „wynajęcia” grafika do pracy nad zleconym projektem, wg. ustalonych wytycznych, przez okres 30 minut roboczych.
 3. Czas realizacji zleconej, w ramach promocji pierwsze 30 minut GRATIS, usługi rozpoczyna się najpóźniej w ciągu 12 godzin od czasu przyjęcia zamówienia. Może on ulec przedłużeniu w przypadku nieprzygotowania lub nieudostępnienia niezbędnych do rozpoczęcia pracy materiałów lub wytycznych przez zleceniodawcę, o których mowa w pkt 2 postanowień ogólnych niniejszego regulaminu, do czasu ich przygotowania lub udostępnienia przez zleceniodawcę.
 4. Czas realizacji wskazany w pkt 3 dotyczy jedynie dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Czas realizacji zlecenia złożonego poza wskazanymi ramami czasowymi rozpoczyna swój bieg od godziny 8:00 następnego dnia roboczego po przyjęciu zlecenia.
 5. Po wyczerpaniu limitu czasu zleceniobiorca przesyła wytworzone przez siebie pliki w stanie na jaki pozwalał wykorzystany limit czasu.
 6. Wytworzone pliki przesyłane są zleceniodawcy w stanie uniemożliwiającym ich edycję lub komercyjne wykorzystanie, poprzez nałożenie znaków wodnych zleceniobiorcy lub wykorzystanie innych zabezpieczeń uniemożliwiających ich edycję lub wykorzystanie komercyjne.
 7. Zleceniodawca może dokupić jeden z oferowanych przez zleceniodawcę pakietów w celu ukończenia projektu. Wytworzone i przesłane wówczas przez zleceniobiorcę do zleceniodawcy pliki mogą być wykorzystywane komercyjnie i wolne są od zabezpieczeń wskazanych w pkt d) ust. 6